FacebookIcon  InstagramIcon

Laboratorije za hemiju

Rukovodilac laboratorija Prof. dr Farzet Bikić
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa Metalurško - tehnološki fakultet,
Univerzitet U Zenici, Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH

Aktivnosti

Istraživačku infrastrukturu laboratorija za hemiju čine uređaji koji su namijenjeni kako za edukaciju studenata tako i za naučnoistraživački rad i saradnju s privrednim i drugim organizacijama.
Najdominantnija polja istraživanja u laboratoriji za hemiji su:

   • istraživanja u oblasti analitičke hemije,
   • istraživanja u oblasti analitičke hemije okoliša i zaštite okoliša,
   • istraživanja u oblasti fizikalne hemije i elektrohemije.

Rezultati

Realizacija nekoliko naučnoistraživačkih i stručnih projekata iz oblasti analitičke i fizikalne hemije

Oprema

   • Atomski apsorpcioni spektrofotometar, PerkinElmer, AA 800;
   • UV–VIS spektrofotometar, PerkinElmer, Lambda 650;
   • FT-IR spektrofotometar, PerkinElmer, Spektrum 100;
   • Potenciostat/Galvanostat, PAR, model 263A-2;

Komercijalne usluge

   • Analiza teških metala u uzorcima različitog porijekla;
   • Ispitivanja korozije metala u vodenim otopinama (DC metode ASTM G5, ASTM G59, ASTM G61);

Laboratorija za fiziku

Rukovodilac laboratorije -
-
Adresa Metalurško - tehnološki fakultet,
Univerzitet U Zenici, Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH

Aktivnosti

Laboratorij za fiziku je namijenjen za edukaciju studenata svih studijskih odsjeka na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici kroz predmete Fizika I i Fizika II.

U okviru predmeta FIZIKA I rade se između ostalih i slijedeće vježbe:

   • određivanje toplotnog kapaciteta čvrstih tijela,
   • određivanje ubrzanja Zemljine teže,
   • provjera zakona za neke izoprocese,
   • određivanje gustoće čvrstih tijela i tečnosti,

a u okviru predmeta FIZIKA II:

   • snimanje karakteristika triode,
   • provjeravanje Ohmovog zakona,
   • ispitivanje zavisnosti otpora od temperature,
   • određivanje brzine zvuka,
   • interferencija i difrakcija svjetlosti
   • određivanje magnetne indukcije ...

Laboratorija za toplotehniku

Rukovodilac laboratorije v. prof. dr. Jusuf Duraković
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa Metalurško - tehnološki fakultet,
Univerzitet U Zenici, Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH

Aktivnosti

U laboratoriju za toplotehniku se organizuju praktične vježbe iz predmeta "Toplotehnika", "Termički agregati" i "Goriva i sagorijevanje". Pored edukacije laboratorij može pružati usluge na tržištu. U laboratoriju se vrše slijedeća ispitivanja:

   • Ispitivanje toplotne moći čvrstih goriva
   • Ispitivanje toplotne moći plinskih goriva
   • Ispitivanje viskoziteta tečnih goriva
   • Određivanje plamišta tečnih goriva
   • Mjerenje temperature
   • Mjerenje pritiska
   • Termički tretman
   • Određivanje protoka pomoću mjerne prigušnice

Laboratorija za termičku obradu i metalografiju

Rukovodilac laboratorije Prof. dr Diana Ćubela
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa Metalurško - tehnološki fakultet,
Univerzitet U Zenici, Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH

Aktivnosti

   • Edukacija studenata u oblasti metalografije (pripremanje uzoraka, mikroskopska analiza), termičke analize (dilatometrija, STA analiza) i termičke obrade.
   • Realizacija naučnih projekata.
   • Komercijalne usluge analize mikrostrukture, termičke analize i termičke obrade.

Rezultati

   • Implementacija projekta: Opremanje laboratorija opremom za termičku analizu (dilatometar i STA uređaj)
   • Saradnja sa kompanijama u metalnoj industriji

Važni projekti

   • Upotreba novih materijala u automobilskoj industriji, Fakultet prirodnih i tehnickih nauka Univerziteta u Ljubljani, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, 2010-2011;
   • Optimizacija termičke obrade čeličnih poluproizvoda za automobilsku industriju, Fakultet prirodnih i tehnickih nauka Univerziteta u Ljubljani, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, 2008-2010;
   • Osvajanje proizvodnje šipke za izradu prototipa rolera od superlegure NIMONIC 80A, Faza II, Br: E-1529-I, Januar-Septembar 2007;
   • Magnetske osobine amorfnog binarnog sistema Zr-3d, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2006-2007;
   • Proizvodnja metalnih pjena SFRS postupkom (Slip Reaction Foam Sintering), Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici 2006-2007;
   • Tehnologija proizvodnje nodularnog liva za zamjenu odlivaka od temper liva, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici 2004-2005;
   • Osvajanje proizvodnje legure NITINOL u poluindustrijskim postrojenjima, Metalurški Institut " Kemal Kapetanović", Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, 2002-2004;

Resursi

   • Automatska precizna CUT mašina (Struers) za rezanje metalografskih uzoraka bez deformacija metala, elektroničkih komponenata, keramike, kompozita, kristala, sinterovanih karbida, minerala, vlaknima ojačanih materijala, biomaterijala itd.;
   • LabPress1-poluautomatska presa za vruće upresavanje metalografskih uzoraka (Struers);
   • Vakumat-Epovac (Struers) za hladno upresavanje poroznihmetalnih i nemetalnih uzoraka;
   • LabPol5-poluautomatski uređaj za brušenje i poliranje uzoraka (Struers) sa LaboDoserom;
   • Dilatometar DIL-402 C/7/G (Netzsch) za analizu metalnih i nematalnih materijala (do 2000C). Može se koristiti za linearno termičko širenje, koeficjent termičkog širenja, temperaturu sinterovanja, stepen skupljanja, volumetrijsko širenje, promjenu gustine, određivanje tačke omekšavanja, fazne transformacije itd.;
   • Optički mikroskop sa digitalnom kamerom Color View III (Olympus)-uvećavanje 50-1000x;
   • Stereo mikroskop Leica sa ICD ditalnom kamerom i uvećanjem 8-60x;

Laboratorij za nemetalne materijale

Rukovodilac laboratorije Prof. dr. Marina Jovanović
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresa Metalurško - tehnološki fakultet,
Univerzitet U Zenici, Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH

Aktivnosti

   • Djelatnost laboratorija vezana je za ispitivanja cementa, kreča, gipsa, asfalta, maltera, svježeg i očvrslog betona, betona u konstrukcijama, i prefabrikata, glina, opekarskih proizvoda, i drugih vrsta građevinskih materijala.
   • Pored ispitivanja komercijalnih građevinskih materijala laboratorij se bavi i ispitivanjem različitih prirodnih i otpadnih materijala, nusprodukata iz proizvodnje raznih grana industrije i iznalaženjem mogućnosti njihovog zbrinjavanja i primjene u građevinarstvu i proizvodnji novih materijala, kao i istraživanja sa ciljem povećanja trajnosti betonskih konstrukcija.
   • U laboratoriju se realiziraju eksperimentalni programi doktorskih disertacija, magistarskih teza i diplomskih radova, kao i laboratorijske vježbe stručnih predmeta Odsjeka za materijale i Odsjeka za hemijsko inžinjerstvo Fakulteta za metalurgiju i materijale, te Odsjeka za inžinjerski dizajn proizvoda mašinskog Fakulteta, i Odsjeka za građevinarstvo Politehničkog fakulteta.

Rezultati

Završeni istraživački projekti:

   • Strukturne i fazne transformacije gline u procesu sinterovanja, doktorska disertacija
   • Definisanje uslova sinteze amorfnog SiO2, punila za gumu, precipitacijom iz rastvora Na-metasilikata, doktorska disertacija

Istraživački projekti koji su u fazi realizacije:

   • ·         Utjecaj sastava visokoaluminatnih multikomponentnih mješavina na svojstva vatrootpornih betona, magistarska teza
   • Ocjena pouzdanosti primjene DTA, TG i dilatometrije u procjeni uticaja uticaja glinca na glinenu smjesu za opekarske proizvode, magistarska teza

Komercijalne usluge

U saradnji sa Institutom „Kemal Kapetanović“ Laboratorij vrši ispitivanje građavinskih, vatrootpornih i keramičkih materijala kao i sirovina. U Laboratoriju se vrši ispitivanje prirodnih materijala nemetaličnog porijekla, te nusproizvoda industrijskih procesa, u cilju utvrđivanja mogućnosti njihove praktične primjene. Također, Laboratorij pruža usluge izrade  receptura za betonske i asfaltne mješavine.

Najvažniji prototipovi

Vatrostalni materaijali na bazi mulita

Na osnovu provedenih ispitivanja: rendgenska fluorescentna analiza (XRF), diferencijalna termička analiza (DTA), infracrvena spektroskopija (IRS) skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM), rendgenska difrakcija (XRD), ispitivanje zagrjevnim mikroskopom i laserskim analizatormom raspodjele veličine čestica, utvrđena je mogućnost dobivanja keramike na bazi mulita iz domaće gline iz ležišta „Klokoti" Busovača i glinice iz Tvornice glinice „Birač" A.D. Zvornik.

Precipitirani SiO2

Za pripremu precipitiranog SiO2 visokog stepena disperznosti korištena je metoda dvostepene sinteze iz rastvora Na-metasilikata. U prvoj fazi procesa rastvor je karbonatiziran plinskom smjesom CO2 i zraka, a u drugoj je slijedilo uvođenje HCl u reakcioni sistem do zadate pH vrijednosti. Ispitan je uticaj procesnih parametara na svojstva produkata precipitacije i utvrđeno je da su ključni parametri polazna koncentracija SiO2 u rastvoru Na-metasilikata i temperatura precipitacije. Karakterizacija uzoraka precipitiranog SiO2 je izvršena skenirajućom elektronskom mikroskopijom, mjerenjem apsorpcije ulja i specifične površine, te ispitivanjem raspodjele veličine čestica i deaglomeracije pomoću laserskog analizatora veličine čestica.

Resursi

 • Hofmanova visokotemperaturna peć HT2000.20;
 • Hofmanova komorna peć K3/1300°C;
 • Dilatometar NETZSCH DIL 402C;
 • Simultani termički analizator NETZSCH STA 409CD;
 • Ultrazvučni uređaj Palmer High Technology;
 • Hidarulična presa MATEST (pritisak 2000KN, savijanje 150 kN);
 • Uređaj za ispitivanja otpornosti na udrano-habajuća opterećenja (Los Angeles );
 • Set opreme za Maršalov test;
 • Laserski analizator veličine čestica;

Laboratorija za ispitivanje osobina livničkog pijeska

Rukovodilac laboratorije

Prof. dr. Ana Beroš

Doc. dr. Hasan Avdušinović

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa Metalurško - tehnološki fakultet,
Univerzitet U Zenici, Travnička cesta 1, 72000 Zenica, BiH

Aktivnosti

Laboratorij se koristi za pripremu pješčanih mješavina i ispitivanje njihovih svpojstava.

Rezultati

Rad na nekoliko Doktorskih teza i projekata iz oblasti livenja metala.

Važni projekti

   • Istraživanje na polju nodularnog liva (suradnja sa livnicom „Novi život");
   • Istraživanje na polju novih materijala na polju autoindustrije (Međunarodni projekat u suradnji sa Univerzitetom u Ljubljani);

Oprema

   • GF laboratorija za ispitivanje svojstava pješčanih mješavina;
   • Mjerač veličine i distribucije veličina čestica „ParticalSizer" (do 0,01mikrometar);

Komercijalne usluge

Obuka uposlenika u livnicam za rad na pripremi uzoraka i ispitivanju kaluparskih materijala i svojstava odlivaka.

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com